Alle opleidingen
>
DMS
>
Send en status
10
.
Send en status
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
10
.
Send en status

DISCLAIMER: Beste Klant, deze opleidingsvideo is slechts tijdelijk beschikbaar en wordt u aangeboden in het kader van een lopend project, aangevraagde opleiding. Buiten de door u reeds goedgekeurde opleidingskost, zullen er door Stream Software geen aanvullende kosten in rekening gebracht worden voor het zien van deze opleidingsvideo.Stream Software is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de deelnemers van deze opleiding. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie in deze opleiding geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Stream Software geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Stream Software of anderszins langs elektronische weg.Op de inhoud van de opleiding, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Stream Software, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de opleiding(en) en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stream Software mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het downloaden, verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Disclaimer: Beste Klant, deze opleidingsvideo is slechts tijdelijk beschikbaar en wordt u aangeboden in het kader van een lopend project, aangevraagde opleiding. Buiten de door u reeds goedgekeurde opleidingskost, zullen er door Stream Software geen aanvullende kosten in rekening gebracht worden voor het zien van deze opleidingsvideo.